ARTIKEL 1 – VOORWERP VAN DIT REGLEMENT

Dit reglement is van toepassing op de wedstrijd ‘Win een fles Gimber‘, hierna de “Wedstrijd” genoemd.

De Wedstrijd wordt georganiseerd door nomu.be – conversate bvba, met maatschappelijk adres te Steenweg op Zemstbos 5 1980 Zemst ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BE 0819.964.556, hierna de “Organisator” genoemd.

Dit reglement heeft o.m. betrekking op de voorwaarden voor deelname aan de Wedstrijd en op het wedstrijdverloop. Het loutere feit van deelname aan de Wedstrijd impliceert de gehele aanvaarding van alle bepalingen en voorwaarden van onderhavig Wedstrijdreglement door de deelnemer.

ARTIKEL 2 – DUUR

De wedstrijd loopt van 17/10/2021 tem 24/10/2021 middernacht.

De organisator behoudt zich het recht voor de Wedstrijd te verlengen, te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. Zij kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

ARTIKEL 3 – DEELNEMERS

De Wedstrijd is een spel zonder enige aankoopverplichting.

Alle meerderjarige (i.e. 18 jaar en ouder) natuurlijke personen mogen aan de Wedstrijd deelnemen, met uitzondering van de personeelsleden en bestuurders van de Organisator en eventuele partners die betrokken zijn bij de organisatie van de Wedstrijd (bv. marketingbureau). Hetzelfde geldt voor de familieleden in de eerste graad van die personen en de personen die op hetzelfde adres verblijven als deze personen.

De deelnemers aan de Wedstrijd moeten hun verblijfplaats hebben binnen het volgende gebied:

België

Een deelnemer kan slechts één keer deelnemen aan de Wedstrijd. Meer deelnemen dan toegestaan leidt tot de algehele uitsluiting van de deelnemer aan de Wedstrijd.

ARTIKEL 4 – DEELNAMEMODALITEITEN EN WINNAAR

Deelnemen kan via internet op de landingspagina https://nomu.be/speel-mee-en-win-een-limited-edition-fles-gimber/. De deelnemers dienen alle verplichte velden in te vullen en een wedstrijdvraag en een schiftingsvraag te beantwoorden.

Het wedstrijdmechanisme verloopt als volgt:

De wedstrijdvraag dient juist beantwoord te worden, de schiftingsvraag bepaald de winnaar bij ex-aequo.

Aan het einde van de Wedstrijd volgt een schiftingsvraag.

Om geldig deel te nemen en dus kans te maken op de prijs dient de deelnemer het wedstrijdverloop correct te volgen.

Aan het einde van de Wedstrijd zullen 3 winnaars aangeduid worden uit de geldige en volledig ingevulde deelnemingsformulieren die voor 24/10/2021 middernacht werden ontvangen.

Als winnaar word aangeduid deze die aan de deelnemingsvoorwaarden voldoet, alle deelnamevelden correct heeft ingevuld , correct heeft geantwoord op de wedstrijdvraag en wiens antwoord het juiste antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benadert. In geval van ex aequo dan wint de deelnemer wiens deelname het eerst werd geregistreerd.

De deelnemers aan de Wedstrijd aanvaarden dat hun deelname en het eventueel winnen van de prijs wordt aangewend voor marketingdoeleinden van nomu.be. Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan nomu.be de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres, en in voorkomend geval foto, alsook zijn identificatie als deelnemer of winnaar van de Wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.

In geval van misbruiken, misleiding, bedrog behoudt nomu.be zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer zonder meer van deelname aan deze en andere wedstrijden uit te sluiten.

 

ARTIKEL 5 – PRIJS

De Wedstrijdprijs bestaat uit 3x fles Gimber, waarbij elke winnaar 1 fles in ontvangst zal nemen en er dus drie winnaars in totaal aangeduid zullen worden.

De prijzen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar, en zijn in geen geval in geld of andere voordelen omzetbaar. De winnaar kan verzocht worden zijn identiteit aan te tonen.

Er wordt maximum één prijs toegekend per adres (woonplaats) waar meerdere personen samenwonen als gezin. De eerst ontvangen deelname wordt in aanmerking genomen.

De winnaars worden na het afsluiten van de wedstrijd per e-mail op de hoogte gebracht of zo nodig telefonisch.

ARTIKEL 6 – VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De volgende persoonsgegevens zullen van elke deelnemer gevraagd worden teneinde geldig aan de Wedstrijd te kunnen deelnemen:

  • zijn of haar naam (voornaam en familienaam)
  • emailadres

De persoonsgegevens die worden verstrekt worden enkel gebruikt ten behoeve van de organisatie van de Wedstrijd en zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring (beschikbaar via www.nomu/be/privacy) van de Organisator en met de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (met inbegrip van de Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (GDPR)).

Enkel indien de deelnemer zijn of haar uitdrukkelijke toestemming verleent met het verwerken van de persoonsgegevens voor andere doeleinden, zal de Organisator gemachtigd zijn om de deelnemer te contacteren in verband met promoties, aanbiedingen, informatie, wedstrijden, etc., afhankelijk van de gegeven toestemming. Deelnemers kunnen te allen tijde toegang hebben tot hun persoonlijke gegevens of verzoeken om deze te corrigeren of te verwijderen op de wijze zoals uiteengezet in de Privacyverklaring van de Organisator (zie hoger voor link).

Het opgeven van valse, onvolledige of onjuiste gegevens kan leiden tot de uitsluiting aan deelname van de betrokkene.

ARTIKEL 7 – DE WEDSTRIJD EN BESLISSINGEN

De uitslag van de Wedstrijd is bindend en onherroepelijk en kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van de Wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-mail of telefonisch). Beslissingen tot aanduiding van de winnaars zijn definitief.

nomu.be – conversate bvba houdt toezicht over het correcte verloop van de Wedstrijd.

Een of meerdere deelnemers die op welke manier dan ook, samen of alleen, hun winstkansen manipuleren of bedrieglijk verhogen kunnen worden uitgesloten van deelname.

De Organisator behoudt zich eveneens het recht voor om een deelnemer van deelname aan de Wedstrijd uit te sluiten indien hij of zij in strijd handelt met de voorwaarden van dit Wedstrijdreglement of met enige toepasselijke wetgeving. De Organisator kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.

ARTIKEL 8 – AANSPRAKELIJKHEID

nomu.be zal niet aansprakelijk zijn voor feiten die niet aan haar zijn toe te schrijven, zoals bijvoorbeeld het slecht of niet functioneren van de website.

nomu.be zal niet aansprakelijk zijn als zij ingeval van overmacht, door gebeurtenissen buiten haar wil om of gerechtvaardigde noodzaak, of door een gerechtelijke beslissing, gedwongen wordt om de Wedstrijd op gelijk welk moment in te korten, te verlengen, te verschuiven, aan te passen of te annuleren.

nomu.be zal niet aansprakelijk zijn voor de schade verbonden met het genot van de wedstrijdprijs.

ARTIKEL 9 – REGLEMENT

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en of de uitslag wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails, telefoongesprekken); Alle bijkomende mededelingen en/of publicatie in verband met de Wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen van nomu.be zijn zonder verhaal.

Het reglement is beschikbaar op de landingspagina van de wedstrijd.

Onderhavig reglement is onderworpen aan het Belgisch recht. Alleen de rechtbanken te Brussel zijn bevoegd ingeval van geschillen.

ARTIKEL 10 – INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

Indien de deelname aan de Wedstrijd vereist dat de deelnemer een inzending (beeld, geluid,…) moet insturen, garandeert de deelnemer dat deze inzending geen inbreuk zal vormen op enige rechten, inclusief doch niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten, van derden. De deelnemer garandeert aldus de toestemming te hebben bekomen van de eigenaars van de beelden of van de personen die te horen zouden zijn in of te zien zouden zijn op de inzending. De deelnemer vrijwaart de Organisator voor aanspraken van derden in dit verband.

De deelnemer gaat er bovendien mee akkoord dat zijn of haar inzending eigendom wordt van de Organisator. De deelnemer doet hierbij afstand van enige rechten, inclusief doch niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten (bv. auteursrecht), op dergelijk materiaal. De deelnemer verleent het recht, onbeperkt in tijd en ruimte, aan de Organisator om de inzending te wijzigen en te gebruiken, op welke manier dan ook, zonder enige vergoeding of nieuwe voorafgaande toestemming van de deelnemer.

ARTIKEL 11. CONTACT

Een deelnemer kan met vragen of opmerkingen over de Wedstrijd terecht bij de Organisator op de volgende wijze:

Bij vragen over deze wedstrijd, gelieve contact op te nemen op https://nomu.be/contacteer-ons/

De Organisator gaat echter niet in op betwistingen in verband met de bewoordingen of interpretatie van de instructies en/of vragen in het kader van de Wedstrijd.


ARTIKEL 12. GELDIGHEID

Indien één of meerdere bepalingen van dit Wedstrijdreglement nietig, onwettig of niet-tegenstelbaar worden verklaard, zal deze de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst niet aantasten. De bepaling in kwestie moet vervolgens worden geïnterpreteerd en/of vervangen worden door een geldige bepaling met eenzelfde doel en effect of door een gelijkaardige bepaling die de bepaling in kwestie zo dicht mogelijk benadert.


ARTIKEL 13. GESCHILLEN

De Organisator en de deelnemer zullen eventuele geschillen in verband met deze Wedstrijd of de interpretatie van dit Wedstrijdreglement op minnelijke wijze proberen op te lossen. Bereiken zij geen oplossing, dan moet het geschil voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken van de gerechtelijke afdeling waar de zetel van de Organisator gelegen is. Zij zullen daartoe de exclusieve bevoegdheid hebben.


ARTIKEL 14. TOEPASSELIJK RECHT

Dit Wedstrijdreglement is onderworpen aan het Belgisch recht.